Tajemství duše
VŠEM ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

23.11.2016

Diskusi založil(a) 23.11.2016 Noria

Každému je něco předurčeno...

Bylo ráno, když Bůh stanul před svými dvanácti dětmi a vložil do každého z nich semeno lidského žití. Děti k němu přistupovaly jedno po druhém, aby přijaly své dary:

Tobě Berane:

dávám jako prvnímu své sémě. Máš tu čest je rozsévat. Každé semínko, které zaseješ, at' se v tvé dlani milionkrát rozmnoží. Nebudeš mít času vidět semeno růst, neboť všechno co zaseješ, zrodí opět nové, které musí být zasazeno. Budeš první, který pronikne mojí myšlenkou lidským duchem. Ale tvým úkolem není ani se této myšlence přiblížit, ani tázat se na ni. Tvůj život je čin, a jediný čin, který ti ukládám jest: Začni tím, že oznámíš člověku mé stvoření. Za tvou dobrou práci, ti daruji ctnost s e b e ú c t y

Tobě Býku:

dávám sílu něco z tohoto mého semene vytvářet. Tvůj úkol je veliký, a vyžaduje mnoho trpělivosti, protože musíš vždy dokončit započaté - sice bude semeno odváto větrem. Tvým úkolem není tázat se po příčinách, nebo měnit své mínění v půli cesty, ani spoléhat se na druhé v tom, co od tebe žádám. Za to ti daruji s í l u. Užívej ji moudře.

Tobě Blíženče:

dávám otázku bez odpovědi, abys všem mohl přinášet vstříc porozumění tomu, co se kolem člověka děje. Nikdy nebudeš vědět, proč lidé mluví neb naslouchají, ale v hledání odpovědi nalezneš dar v ě d ě n í.

Tobě Raku:

ukládám úkol učit lidi citu. Přeji si, abys lidi rozesmával a rozplakával aby všechno co vidí a myslí dosáhlo vnitřního bohatství. Za to dostaneš ode mne dar r o d i n y, aby se tvé bohatství rozmnožilo.

Tobě Lve:

dávám za úkol, abys zjevil světu mé stvoření v celé jeho slávě. Musíš se však vystříhat pýchy, a být si vždy pamětlivý toho; že to je mé stvoření a nikoliv tvé ! Neboť kdykoli na to zapomeneš, ztratíš úctu lidí. Budeš se velmi radovat ze své práce, kdykoliv ji řádně vykonáš. Za to měj ode mne dar c t i.

Tobě Panno:

dostáváš ode mne úkol zkoumat vše, co člověk s mým stvořením učinil. Máš důkladně zpytovat a propátrávat jeho cesty a upozorňovat ho na omyly, aby se tvým prostřednictvím mohlo stvoření zdokonalovat. Za to ti dávám dar čistého a jasného myšlení.

Tobě Váho:

dávám za úkol sloužit tomu, aby se člověk rozpomněl a uvědomil si své povinnosti k bližnímu, a také, že se může naučit spolupráci a nesobeckosti, a?také posuzovat svoje jednání z jiného stanoviska. Přenesu tě na všechny strany a do všech míst, kde panuje nesoulad a nerovnováha. Za tvou namáhavou práci ti daruji l á s k u.

Tobě Štíre:

dávám obtížný úkol. Budeš schopen znát smýšlení člověka a cesty lidského ducha. Ale nedovoluji ti mluvit o tom, co poznáš. Často budeš trýzněn svými poznatky a ve své bolesti se ode mne odvrátíš. A tak zapomeneš, že to nejsem já, kdo ti působí utrpení, ale že je to nepochopení mého záměru a mojí myšlenky. Uvidíš z člověka tolik, že v něm rozpoznáš zvíře! A budeš muset tolik bojovat s jeho zvířecím pudem v sobě samém, že ztratíš svou cestu z očí. Až se pak'konečně ke mně navrátíš, budu mít pro tebe nejvyšší dar cílevědomosti

Tobě Střelče:

požaduji, abys lidi rozveseloval, protože uprostřed nepochopení mého záměru, a mojí myšlenky zatrpknou. Přijdeš do styku s mnoha životy, byt' i jen na okamžik, a v každém životě vycítíš neklid. Dávám ti dar nekonečného n a d b y t k u , abys byl schopen se vysoko vyvinout a sám svítit do temných koutů.

Tobě Kozorohu:

požaduji pot tvé tváře, aby se lidé od tebe naučili práci. Nemáš lehký úkol, protože kříž lidstva spočine na tvých ramenou. A za břímě tvých strázní vkládám zodpovědnost za člověka do tvých rukou.

Tobě Vodnáři:

dávám představu o budoucnosti, aby tvým prostřednictvím lidé mohli vidět i jiné možnosti nově. Poznáš bolest osamělosti, neboť ti nedovoluji personifikovat svou lásku. Ale za to, že zjevíš lidem nové možnosti, měj ode mne dar s v o b o d y, abys lidstvu mohl ve své svobodě stále sloužit, kdykoli tě bude potřebovat.

Tobě Rybo:

ukládám úkol nejobtížnější ze všech. Máš shromažďovat starosti všech lidí a vrátit mi je. Utrpení, které na sebe. bereš, je následkem lidského nepochopení mojí ideje a mého záměru. Ale ty s nimi máš mít slitování, a dát jim možnost, aby to zkusili ještě jednou. Za tento obtížný úkol dostáváš ode mne dar ze všech největší. Budeš jediným z mých dvanácti dětí, které mi bude r o z u m ě t. Avšak tento dar patří tobě jediné. Kdykoli se zkusíš podělit o něj s druhými, nebude ti nasloucháno.

Poznámka:

Z výše uvedeného lze poznat k čemu je kdo zrozen, a co je jeho životním plánem. Dominantní vliv na osudovost člověka má den narození a osudové zrození. Zvěrokruh je jen jakýsi přídavek, který osud člověka umocňuje, neboť mu dává další vlastnosti navíc.

Jestliže se někdo narodil ve dni, jež dává číslo čtyři a osudově v čísle osm, tak čtyřka je prahem materiálního, osmička je prahem duchovního, spirituálního. Dva kruhy osmičky představují viditelné a neviditelné. Je-li ještě takový jedinec narozen Rybách, nabývá vše na významu, neboť ryba je též znamením Krista, jež souzní s realismem a vytrvalostí. Tyto vlastnosti jsou rovněž vnitřními kvalitami saturnského znamení (tedy osmičky), která je symbolem oběti a vývoje - Saturn spojen s vykonáváním velké karmy.

Narodil-li se tedy někdo ve výše uvedených datech + navíc jako Ryba, otevírají se mu brány k duchovnímu vědění. Ryby jsou složeninou všeho co pominulo - mohou mít schopnost organizovat jako Panna, mít rádi krásné věci jako Váhy, smysl pro legraci jako Rak, upřímnost Střelce, pronikavost Štíra, škádlení a analýzy Vodnáře, zarytost Býka, nadšení Berana, rychlost Blíženců... Mají zvláštní moc stát mimo sebe a vidět minulost, přítomnost i budoucnost jako jedno. Mají velký soucit a pochopení, jejich první instinkt je pomoci.Často se jim lidé svěřují.

Noria 4.1.2017 9:40
 
 
 

reagovat Noria 29.12.2018 18:17  5%    +  -

reagovat Noria 8.4.2017 9:00  6%    +  -

reagovat Noria 20.1.2017 23:13  30%    +  -

reagovat Noria 20.1.2017 22:15  30%    +  -

reagovat Noria 20.1.2017 22:14  30%    +  -

reagovat Noria 7.1.2017 0:05  55%    +  -

ROZHOVOR SE SMRTÍ
Jaroslav Seifert

Ty, která platíš víc, než zlato platí,
ty, která všechno máš, co už se nenavrátí,
ty, v jejíchž rukou člověk zapomene
všech břemen světa, sama bez břemene,
ty, která krutě rozkazuješ nésti
všem živým bolest, sama bez bolesti,
ty, která přijdeš kořistí svou jista,
ty, na niž nikdo se dost nepřichystá,
ty, smrti, věčná tanečnice žití,
ty, před níž nemůže se zachrániti
ni ocel, mramor soch a kámen chrámů,
ty, průvodkyně mrtvých po neznámu,
ty, beze změny jediná v tom světě,
zde máš: Hle, mrtvé tělo na lafetě,
jen vezmi je, to nejkrásnější dává
ti tento národ, který oplakává
v tom mrtvém víc, než mohl ti snad dáti,
ty která všechno máš, co už se nenavrátí,
jen vezmi jej do hlubokého klína,
kde ve tmě nikdy úsvit neprolíná,
ať spočine už mrtvý spravedlivý.
Nad jeho hrobem stojí národ živý.

reagovat Noria 7.1.2017 0:03  55%    +  -

TAK MÁM TEBE PLNOU DUŠI
Jaroslav Vrchlický

Tak mám tebe plnou duši,
že víc nemá svlačec rosy,
když jej ze sna slunce vzruší
zrána padnouc do rákosí;
a má duše stále prosí:
Smiluj se! Vždyť lásky v tobě
více, nežli píseň tuší!

Zvon, když rozhoupá se v plese,
nemá v ňadrech tolik zvuků
a pták písní tolik v lese,
srdce nemá tolik tluků
jak ty, když svou bílou ruku
na čelo dáš v požehnání,
co se blaha na mne snese!

Jako ve snách stále žiji,
kam jen hnu se, hudbu slyším,
jednu sladkou melodii,
od květin až k hvězdným výším
zvukem prudším a zas tišším!
Věř, dřív neztichne ta píseň,
až svou skráň v tvém klínu skryji

reagovat Noria 4.1.2017 9:58  54%    +  -

Obrázky

reagovat Noria 4.1.2017 9:54  54%    +  -

reagovat Noria 4.1.2017 9:51  54%    +  -

obrazky na facebook

reagovat Noria 4.1.2017 9:47  54%    +  -

ObrazkyAnimace.cz

reagovat Noria 4.1.2017 9:46  53%    +  -

Obrázky

reagovat Noria 4.1.2017 9:36  53%    +  -

Tělo se průměrně hroutí ve 42 letech
Kdybyste se dotázali nejlepších psychologů, zda někdy viděli svoji nebo cizí duši, odpověděli by záporně, nanejvýš by řekli, že duše je neviditelná. Je to pravda, ale tento neviditelný duch dokáže skrze naše tělo dělat věci viditelné. Mnoho lidí si například neuvědomuje, že za všemi pozemskými viditelnými věcmi, je skryt náš neviditelný duch.
O činnosti tohoto vnitřního ducha (našeho vnitřního DUCHA) nevíme skoro nic. Nemůžeme jej analyzovat pod mikroskopem, ani jej nemůžeme spatřit, přesto v nás existuje a my navzdory tomu vnímáme jeho působení. A tak se dostáváme ke zdroji skryté síly, která nás povznáší a umožňuje nám dosáhnout nejvyššího štěstí, Jak vidíme, každý z nás přichází do styku s neviditelnou (magickou) silou, jež zároveň řídí veškeré pochody našeho organismu, od mechanického dýchání k srdečnímu tepu, a ke všem fyziologickým změnám, které jsou nutné při zažívání a vyměšování látek zbytečných a škodlivých.
Naše tělo je nejsložitější chemickou továrnou, ve které pracují síly a činitelé nejrozmanitějších prostředků, jež jsou z hlediska vědy naprosto nepochopitelné.Tato chemická továrna obhospodařuje v lidském těle několik miliard buněk, které jako odumřelé musí vyloučit, poškozené napravit a dát tak ještě i další prostor novým vznikajícím buňkám, aby tělo nebylo churavé - tedy nemocné. O to všechno, co je zde uvedeno se stará náš DUCH který se též nazývá PODVĚDOMÍM.
U některých zvířat pracují ještě podivuhodnější síly než v člověku. Takovým příkladem může být kráva. Například nejlepším chemikům na světě se nikdy nepodaří ve svých laboratořích proměnit otýpku sena v mléko. Ale kráva to dovede! Kráva je ještě podivuhodnější tvor pozemské existence.
Kdo zná čínskou numerologii, ví, že PODVĚDOMÍ - neboli podvědomé JÁ řídí všechna životní centra, a čísla dne narození sdělují, která životní centra to jsou. Čísla DNE narození ukazují přístup k jednotlivým centrům našeho zdraví, jsou to nejdůležitější čísla.

reagovat Noria 4.1.2017 9:35  53%    +  -

Přenos myšlenek
Velmi často se stává, že se dvě duševně blízké osoby přistihnou, že oba měli stejnou myšlenku ve stejné době, když vyslovili v jeden okamžik stejnou větu. To je případ telepatie, kdy u jednoho byla jistá myšlenka původní a na druhého se přenesla také. Naše myšlenky se rozšiřují všemi směry a jestliže zasáhnou třeba v ohromné dálce mozek podobně naladěný, vniknou do duše člověka a dotyčný si náhle uvědomí nějakou myšlenku, ač se domnívá, že je to jeho vlastní myšlenka, byla k němu donesena z mozku velmi vzdáleného. Podvědomí působí na vědomí mocnými myšlenkovými proudy, přičemž nemáme žádné tušení, že jim podléháme a že se jimi řídíme. Je to PODVĚDOMÍ, které neustále předává svému VĚDOMÍ nové informace, až je ROZUM zahlcován, protože v mozku myšlenky přebíhají jako splašení koně sem tam a zabývají se jedním a brzy druhým předmětem. Lidé se domnívají, že dovedou myslet, ale místo toho podléhají myšlenkám a jsou jejich OTROKY.

Bez určitého výcviku nedovede nikdo UDRŽET na delší dobu určité a pevné představy beze změny. O tom se můžeme přesvědčit jednoduchým testem: Usedněte o samotě a umiňte si, že si např. představíte KVĚTINÁČ S KYTKOU a že si tuto představu bez jakékoli jiné myšlenky udržíte dlouho. Než uplyne půl minuty, přistihnete se, že myslíte ne zcela něco jiného. V této věci jsou snad jedinou výjimkou šachisté, kteří udržují v mysli určitý řetěz představ, což je jednodušší než udržovat představy jediné. Chybou lidí je, že nedokážou myslet soustavně, pro životní úspěchy, zdraví a spokojenost, je naprosto nutné, aby si člověk vybudoval správné přetrvávající představy a nevytvářel v sobě vlastní žaláře nebo klamná místa blaženosti.

reagovat Noria 4.1.2017 9:34  53%    +  -

Duch a duše
Na cokoliv myslíme, to všechno naše podvědomí příjme a snaží se uskutečnit. Podvědomí neuvažuje, nemyslí, jenom reaguje na to, co příjme - slovem, zrakem nebo neviditelnými přenosy, které sluch ani zrak neregistruje. Je poslušným otrokem a nerozlišuje, co je dobré a špatné. Vše předá našemu "rozumu", aby se choval podle nových informací. Je už úkolem rozumu (vědomí), jak tyto informace vyhodnotí, labilní jedinci však přijímají bez výběru i myšlenky špatné.

reagovat Noria 4.1.2017 9:34  53%    +  -

Mezi duší a tělem je jistá součinnost a činnost duše se jeví myšlenkou. Myšlenky, jimiž se oddáváme, jsou závažnými silami, mají trvalý vliv a nejdou tak snadnou z mysli vypudit, protože zde existuje síla paměti. V naši paměti tak myšlenka zůstává jako otisk nohy v písku. Duše je nesmírně citlivý myslící aparát a přijímá i nejjemnější představy, myšlenky a city. V duši (vědomí) zůstávají tyto dojmy ukryté všechny, ale jenom jejich nepatrná část zůstane v buňkách našeho mozku, protože člověk má dvojí paměť - hmotnou a duchovní.
Zápisy, které se uložily do podvědomí (duchovní paměti), zůstává zde každá i nejpatrnější událost, každý zážitek od kolébky, každý dojem, každá představa, každé vzrušení radostné či bolestné, zůstávají v podvědomí, jsou nesmazatelné a zůstávají ukryty pod prahem našeho vědomí, ale jsou tam, existují a za jistých okolností mohou být vyvolání napovrch, takže člověk se upamatuje na dávno zapomenuté věci .Je znám zvláštní úkaz, že lidé tonoucí anebo ti, co se octli v jiném hrozícím nebezpečím života, v posledních svých okamžicích spatřují před sebou film jako v kině, kde vidí události celého svého života a ve vteřinách prožívají znovu vše, co dávno zažili. V takových okamžicích velikého duševního napětí, začnou pracovat všechny psychické síly a zapomenuté dojmy z podvědomí přicházejí k vědomí.
Hlavní silou v lidské bytosti je podvědomí, které je hlavním kanálem pro příjem vesmírných energií a informací, neboť je nositelem všech informací lidské duše. PODVĚDOMÍ je rádiová stanice přijímací i vysílací, přijímá různé podněty (aniž je vědomí vnímá) na neomezenou dálku. Tyto informace uvádí do života tím, že informuje vědomí (myšlenkou, vnuknutím...), aby jednalo podle nových podnětů. Podvědomí je pokladnice vašeho nitra a ve fyzickém těle je největší životní a psychickou silou a energií vůbec. Je zdrojem touhy a veškerých vzmachů, konfliktů a tvůrčích činů, jež se v člověku odehrávají a které ho ovládají.

reagovat Noria 3.1.2017 16:13  52%    +  -

reagovat Noria 3.1.2017 16:13  52%    +  -

reagovat Noria 3.1.2017 16:05  52%    +  -

>

reagovat Noria 3.1.2017 16:04  53%    +  -

reagovat Noria 3.1.2017 16:00  53%    +  -

reagovat Noria 3.1.2017 15:57  53%    +  -

reagovat Noria 3.1.2017 15:56  53%    +  -

reagovat Noria 3.1.2017 15:55  53%    +  -

reagovat Noria 3.1.2017 15:54  53%    +  -

reagovat Noria 3.1.2017 15:51  53%    +  -

reagovat Noria 3.1.2017 15:36  53%    +  -

reagovat Noria 3.1.2017 15:35  53%    +  -

Psát příspěvky může pouze přihlášený uživatel. Přihlásit se.Přihlásit na tomto počítači trvale:
  Registrace
diskuse: Tajemství duše
Diskusi založil(a): Noria
přispívání jen pro vybrané
Nástenka - Stát se členem
Členové diskuse - Členové online:
Nacházíte se v sekci:
Diskuse -> Zájmy a koníčky
Přečtěte si